شهری، روستایی، حقیقی، حقوقی

ما همه با هم هستیم

یا همه یا هیچ کس